Włocławski Budżet Obywatelski – edycja 2021

1. Zielone Serce Miasta – Stary Rynek

Lokalizacja: Stary Rynek

Opis projektu:

Projekt zakłada wprowadzenie zmian przy zachowaniu zabytkowego charakteru i przekroju Starego Rynku we Włocławku przez poprawienie estetyki placu, a w jego przestrzeni wkomponowanie nowych nasadzeń i konstrukcji kwietnikowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wyznaczenia wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, która wpłynie na rozwój form aktywności, wypoczynku i integracji społecznej w najstarszej części miasta. Planowana jest również mała architektura. Projekt zostanie przekonsultowany z mieszkańcami Włocławka.

Przyjęty budżet: 1 000 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 1 965 571,91 zł 

Stopień realizacji zadania: Zrealizowne

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

2. Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu"

Lokalizacja: Teren wokół ZSP nr 1 przy ul. Sienkiewicza, Włocławek

Opis projektu:

Projekt ma na celu wyremontowanie i uatrakcyjnienie powyższego terenu dla wszystkich mieszkańców. Działania te wpłyną na poszerzenie oferty zajęć sportowych, w tym pozalekcyjnych w ZSP nr 1 oraz wpłyną na właściwy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Projekt zakłada m.in. utworzenie strefy sensorycznej i sportowo-rekreacyjnej.

Przyjęty budżet: 1 000 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Niezrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

Brak zadania w budżecie. Zakres zadania wymagał przeprowadzenia procedur administracyjnych czyli opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na roboty, co spowodowało wydłużenie okresu przygotowania inwestycji do realziacji. Wniosek o przeprowadznie zamówienia publicznego wpłynął do BZP w dniu 23 listopada 2021r. W dniu 9 grudnia BZP poinformowało, że z powodu niemożności wyłonienia wykonawcy jeszcze 2021r. odstąpiono od procedury. Zadanie do wprowadzenia do budżetu z kwotą 1.500.000 zł

3. Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia

Lokalizacja: Teren u zbiegu ulic: Kościelna, Botaniczna, Ziołowa, Parkowa, Włocławek

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie w Michelinie ekologicznego miejsca do spacerów, rekreacji i integracji wszystkich pokoleń naszego miasta. We wskazanej lokalizacji znajdą się m.in.: ścieżka zdrowia, przyrodnicza ścieżka edukacyjna, leśna trasa spacerowa, biegowa i rowerowa.

Przyjęty budżet: 1 000 000 zł.

Ostateczny koszt zadania: 825 318,77 zł

Stopień realizacji zadania: Zadanie planowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

Kosztorys inwestorski niemal dwukrotnie przewyższał kwotę zabezpieczonych środków dlatego zrealziowany został I etap inwestycji, polegający na utwiorzeniu ścieżki wokół leśnego kwartału na osiedlu Michelin. W II etapie (koszt około 1.000.000 zł) zrealziowane zostaną drewniane urządzenia rekreacyjne. Zadania brak w budżecie.

4. Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego

Lokalizacja: Pętla autobusowa przy ul. Ostrowskiej, okolice Szkoły Podstawowej nr 2, oraz obszary przylegające do ul. Ostrowskiej 18, Włocławek

Opis projektu:

Projekt zakłada założenie monitoringu wizyjnego w wyznaczonych miejscach osiedla Kazimierza Wielkiego oraz jego zintegrowania z monitoringiem miejskim. Polega to na zbudowaniu trzech punktów kamerowych, w ramach których zostaną zamontowane trzy kamery i podłączone do punktów zasilania oraz infrastruktury przesyłowej sygnału wizyjnego do Centrum Monitoringu Wizyjnego przy ul. 3 Maja 22 we Włocławku. Wspólnie z dwiema kamerami znajdującymi się na ul. Ptasiej, da to system pięciu kamer obsługujących newralgiczne (z uwagi na bezpieczeństwo) miejsca na osiedlu Kazimierza Wielkiego).

Przyjęty budżet: 120 000 zł

Ostateczny koszt zadania: Brak

Stopień realizacji zadania: Brak

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

5. Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy

Lokalizacja: Włocławek

Opis projektu:

Zakup wideolaryngoskopów - urządzeń, które za pośrednictwem technologii wideo znacznie poprawiają warunki i skuteczność tego zabiegu.

Przyjęty budżet: 150 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 150 000,08 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowne

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac:

Zakupiliśmy 14 wideolaryngoskopów dla zespołów ratownictwa i SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

6. Plac zabaw na mini osiedlu "Dziewińska"

Lokalizacja: ul. Dziewińska 11A, Włocławek

Opis projektu:

Projekt zakłada plac zabaw w tzw. mini osiedlu "Dziewińska"

Przyjęty budżet: 200 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 125 624,10 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak

7. Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda

Lokalizacja: ul. Ruda, Włocławek

Opis projektu:

Projekt polega na wyrównaniu, utwardzeniu i położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze wiodącej przez ogródki działkowe w kierunku ul. Ruda.

Przyjęty budżet: 500 000 zł

Ostateczny koszt zadania: 364 309,40 zł

Stopień realizacji zadania: Zrealizowane

Uwagi/Wyjaśnienia/Zakres wykonanych prac: Brak